พัฒนาโปรแกรมบาร์โค้ด

ตัวอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode printer

สำนักงานของเรา ดูเพิ่มเติม
         ท่านอยู่ที่   หน้าแรก #1 โปรแกรมบาร์โค้ดของเรา (เพิ่มเติม)
          

   #1 ทำรู้จักโปรแกรมบาร์โค้ดของเรา (เพิ่มเติม)

Software System ของเราเป็นระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP)
เหมาะสำหรับบริษัท ผู้ประกอบการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการโปรแกรมเพื่อ
สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และจัดการกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมาก
ในแต่ละวันที่ดำเนินธุรกิจ
โดยขอบเขต ฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้
1. การจัดการงานขาย และการส่งมอบ (Sales and Delivey Control System)
2. การจัดการงานสั่งซื้อ (Purchasing Control System)
3. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirement Planning : MRP)
4. การวางแผนและควบคุมการผลิต (Planning and Production Control System)
- ฟังก์ชันคำนวนสูตรการผลิต (Bill Of Material, BOM)
- ฟังก์ชันจัดทำแผนการสั่งซื้อ (Purchase Plan)
- ฟังก์ชันจัดทำแผนการผลิต (Production Plan)
5. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)
6. ฟังก์ชันจัดทำแผนการส่งมอบ (Delivery Plan)
7. การจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน และบัญชี (Documentation for financial and accounting)
8. การคำนวนต้นทุนวัตถุดิบ และสินค้า (Costing Calculation) ทั้งแบบ Standard และ FIFO
9. การทำรายงานและสรุป (Report and Summary)
Inventory Control with Barcode System


เป็นระบบควบคุมสินค้าคงคลัง สต๊อคสินค้า (Inventory Control) ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode System)
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีความต้องการใช้ระบบเพื่อควบคุมสินค้า
ภายในคลัง (Warehouse) โดยครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้
1. การจัดการงานสั่งซื้อ (Purchasing Control System)
- การออกใบขอซื้อ (P/R Issue) และการออกใบสั่งซื้อ (P/O Issue)
- การบันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ และบันทึกรับเอกสารใบกำกับภาษี (Supplier Invoice)
- รายงานรับวัตถุดิบคงค้าง (P/O Outstanding Report)
- รายงานภาษีซื้อ (Purchase TAX Report)
2. การจัดการงานขาย และการส่งมอบ (Sales and Delivey Control System)
- การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Order Receiving)
- การวางแผนการจัดส่งสินค้า (Delivery Planning)
- การจองสินค้าสำหรับส่งให้ลูกค้า (Stock Reservation)
- การออกใบส่งของ (Delivery Note) และใบกำกับภาษี (Invoice Issue)
- รายงานสินค้าค้างส่ง (Sale Order Balance Report)
- รายงานขาย (Sale Report)
- รายงานภาษีขาย (Sale Tax Report)
3. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)
- การรับ การจ่าย และการโอนวัตถุดิบและสินค้า (Stock IN/OUT and Transfer)
- การตรวจนับ สินค้าคงคลัง (Physical Stock Checking)
- การปรับยอดรายการคงเหลือ (Stock Adjustment)
- รายงาน สินค้าคงเหลือ (Stock Outstanding Report) ทั้งแบบผลรวม และแจกแจงรายการ
- รายงาน สินค้าหมดอายุ หรือ สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock and Non-Movement Stock Report)
4. ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)
- การสแกนรับ จ่าย และโอนย้าย วัตถุดิบและสินค้า (Barcode Scan Receiving Issue and Transfer)
- การสแกนเพื่อตรวจนับ วัตถุดิบและสินค้า (Barcode Scan Physical Stock Checking)
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการ (System Development)
นอกจากซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า ในความต้องการที่หลากหลายแล้ว
บริษัทฯ ยังพร้อมที่จะพัฒนาระบบงานขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
ด้วยกระบวนการพัฒนาระบบงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถรับประกันได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตรงตามขอบเขต และตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เราให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม
เช่น การเก็บ Requirement การวิเคราะห์และออกแบบ การทำเอกสาร Functional Specification Document (FSD)
ตลอดจนการพัฒนา (Coding) การทดสอบระบบ (Testing) จนมั่นใจในคุณภาพ ก่อนถึงขั้นตอนการส่งมอบ (Deliverable)

System Interface with other system

การโมดิไฟ พัฒนาระบบ

นอกจากซอฟต์แวร์หลักแล้ว บริษัทฯ ยังรับพัฒนาระบบงาน (Development and Modify)
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆหรือระบบดั้งเดิมที่อยู่ก่อนแล้ว
หรือ ทำโปรแกรมส่วนเพิ่ม(Add on) สำหรับระบบงานที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อเสริมขีดความสามารถการทำงานจากระบบเดิมของลูกค้า เช่น

1. การเชื่อมต่อระบบควบคุมการผลิต (Production Control) กับระบบบัญชี ACCPAC
2. การเชื่อมต่อระบบบาร์โค้ด (Barcode System) กับระบบ Microsoft Dynamic AX
3. การเชื่อมต่อระบบ FORD Supplier Portal - Covisint สำหรับจัดการข้อมูล Order และการส่งมอบสินค้า
4. ฟังก์ชัน FORD Label Printing เพื่อจัดพิมพ์บาร์โค้ด TAG สำหรับจัดส่ง Parts ให้กับ บริษัท Ford และ AUTO ALLIANCE (THAILAND)
5. ฟังก์ชัน Payment Mapping สำหรับ TOYOTA
6. ฟังก์ชันการ Convert Order ข้อมูลคำสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น Honda , TOYOTA , FORD , AAT , Mitsubishi , Isuzu , Nizsan , Suzuki เป็นต้น
7. การทำโปรแกรม PDA Barcode เพื่อใช้งานฐานระบบเดิม

   
  

Tel 084-365-5344 , 02-408-2473 , 02-408-2474 Email : info@telzel.com                     Visitor